PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJA

PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja

PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w BrzeskuOkres realizacji projektu: sierpień 2017 – lipiec 2018.


Okres realizacji projektu: sierpień 2017 – lipiec 2018.

Wartość projektu: 745 947,89 zł

Dotacja : 634 055,70 zł

Główny cel: zwiększenie dostępu do edukacji elementarnej oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w OWP (Oddziale Wychowania Przedszkolnego) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku.

Grupa docelowa: 60 dzieci w wieku 3-7 lat (w tym dzieci. niepełnosprawne oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.)

Zadania:

  1. Prace adaptacyjno-modernizacyjne związane z utworzeniem 3 nowych oddziałów przedszkolnych (60 miejsc ) w budynku PSP nr 2 w Brzesku (zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania)
  2. Zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, pomocy edukacyjnych dla 4 oddziałów przedszkolnych (3 nowe OWP i jeden OWP już istniejący)
  3. Organizacja zajęć dodatkowych w zakresie: logopedii, rewalidacji ruchowej, terapii pedagogicznej, usprawnień komunikacji, nauki pływania oraz zajęć z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych dla 80 uczniów
  4. Organizacja różnego rodzaju kursów szkoleniowych dla 8 nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej oraz informatyki (Cyfrowy nauczyciel)
  5. Wydatki związane z działalnością bieżącą nowych miejsc przedszkolnych.

Rezultaty: zapewnienie nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla 60 dzieci, doposażenie 4 oddziałów przedszkolnych w pomoce edukacyjne, poprawa sprawności ruchowej i zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy na basenie, wyrównanie zdiagnozowanych deficytów, zwiększanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych, uzyskanie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej u nauczycieli.

naklejka.pdf

Naklejka PDF

Plakat - projekt graficzny.pdf

Plakat