WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH (BIOMASA I PALIWA GAZOWE) W GMINIE BRZESKO CZ. II

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w gminie Brzesko cz. II

Projekt nr RPMP.04.04.02-12-0252/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020


Okres realizacji projektu: kwiecień 2022-  wrzesień2023

Wartość projektu: 1 127 683,90 zł

Dotacja: 1  101 823,43 zł

Główny cel: jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe urządzenia grzewcze - kondensacyjne kotły gazowe i kotły spalające biomasę (OZE) łącznie 77 szt.`

Grupa docelowa:

Główną grupę docelową interwencji stanowią mieszkańcy gminy Brzesko, tj. obszaru o niekorzystnych warunkach pod względem jakości powietrza i występujących tam zanieczyszczeniach.

Liczba gospodarstw biorących udział bezpośrednio w projekcie- 77:

a) wymiana starych palenisk/kotłów emisyjnych węglowych na kotły kondensacyjne gazowe wraz z pracami przystosowawczymi instalacji wewnętrznej: 61 gospodarstw indywidualnych

b) wymiana starych palenisk/kotłów emisyjnych węglowych na kotły biomasowe (pelletowe) wraz z pracami przystosowawczymi instalacji wewnętrznej: 16 gospodarstw indywidualnych

Zadania:

- Wymiana kotłów 77  szt.

- Prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej

- Promocja projektu

- Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej w gminie spotkania z mieszkańcami, organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie ulotek)