TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 10 W BRZESKU

TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 10 W BRZESKU

Tytuł projektu: Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko


Tytuł projektu:     Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko
Oś priorytetowa:    4 Regionalna polityka energetyczna
Poddziałanie:       4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr
Numer projektu:    RPMP.04.03.02-12-0001/20

Koszt całkowity: 854 099,79

Dofinansowanie EFRR: 488 307,04

W ramach zaplanowanych prac wykonane zostaną: izolacja ścian fundamentowych, ocieplenie styropianem ścian i stropodachu oraz wymiana okien (wraz z parapetami) i drzwi zewnętrznych. Na tym nie koniec, bo ponadto zostanie zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania (zainstalowane zostaną 54 grzejniki płytowe), a dodatkowo zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna (64 tzw. moduły fotowoltaiczne).