WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE BRZESKO

Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzesko

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w gminie Brzesko


Projekt nr RPMP.04.04.02-12-0135/17  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w gminie Brzesko

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 – grudzień 2018

Wartość projektu: 1 705 197,20 zł

Dotacja: 1 679 661,98 zł

Główny cel: jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe urządzenia grzewcze - kondensacyjne kotły gazowe i kotły

spalające biomasę (OZE)(120 szt.)

Grupa docelowa:

Główną grupę docelową interwencji stanowią mieszkańcy gminy Brzesko, tj. obszaru o niekorzystnych warunkach pod względem jakości powietrza i występujących tam

zanieczyszczeniach.

Liczba gospodarstw biorących udział bezpośrednio w projekcie- 120:

a) wymiana starych palenisk/kotłów emisyjnych węglowych na kotły kondensacyjne gazowe wraz z pracami przystosowawczymi instalacji wewnętrznej: 100 gospodarstw

indywidualnych

b) wymiana starych palenisk/kotłów emisyjnych węglowych na kotły biomasowe (pelletowe) wraz z pracami przystosowawczymi instalacji wewnętrznej: 20 gospodarstw

indywidualnych

Zadania:

- Wymiana kotłów 120 szt.

- Prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej

- Promocja projektu

- Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej w gminie (11 spotkań z mieszkańcami, organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie ulotek)