PRZEBUDOWA DROGI W MSC.JADOWNIKI

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem działek przyległych do ul. Zachodniej w Jadownikach


Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem działek przyległych do ul. Zachodniej w Jadownikach

 

Okres realizacji projektu: październik 2016 – luty 2018

Wartość projektu: 306 760,23 zł

Dotacja: 179 316,95 zł

Główny cel: poprawa dostępności do budynku zabytkowego oraz drogi krajowej nr 94 poprzez przebudowę drogi na długości 0,460 km w msc. Jadowniki

 

Grupa docelowa:

-Mieszkańcy Jadownik

 

Zadania:

- Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy na szerokości 1,0 m pod kanalizację opadową

- Roboty związane z kanalizacją opadową

- Roboty drogowe

- Odprowadzenie wody rowem otwartym do rz.Uszwica